Terms and Conditions

 

Chcesz wygrać jeden z 10 zestawów puzzle firmy DAF? Nagroda może być Twoja w naszym najnowszym konkursie na Facebooku.

Konkurs puzzle firmy DAF

Aby wziąć udział w zabawie, obserwuj profil DAF Trucks Polska Sp. z o.o. na Facebooku i wykonaj zadanie konkursowe opisane w poście konkursowym opublikowanym 20 kwietnia 2020 r.

Aby wziąć udział, dołącz teraz na Facebooku.

Regulamin uczestnictwa

Organizatorem („Organizator”) konkursu („Konkurs”) jest DAF Trucks Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa. Do konkursu umożliwiającego wygranie jednej z dziesięciu układanek puzzli firmy DAF („Nagroda”) zostanie zakwalifikowana każda osoba w wieku co najmniej 18 lat, która wykona zadanie konkursowe (w dalszym ciągu określane jako „Zadanie Konkursowe”) od godz. 19:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) w poniedziałek 20 kwietnia 2020 r. („Data Rozpoczęcia”) do godz. 19:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) w czwartek 23 kwietnia 2020 r. („Data Zakończenia”). 

Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu modelu, sylwetki bądź obrazu dowolnego modelu ciężarówki DAF – także koncepcyjnych, futurystycznych bądź abstrakcyjnych – w technice DYI, czyli z dowolnych materiałów dostępnych pod ręką. Zadanie Konkursowe kwalifikuje do udziału w konkursie, jeśli uczestnik udostępni na profilu Facebook firmy DAF Trucks Polska Sp. z o.o., w prywatnej wiadomości lub w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie wykonanej pracy. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Daty Zakończenia, zgodne z Regulaminem Konkursu, zostaną poddane ocenie niezależnego jury („Jury”), w którym znajdą się pracownicy działu marketingu DAF Trucks Polska oraz obsługującej konkurs agencji PressToRead Content Marketing.

Regulamin Konkursu jest następujący:

1.   Zgłoszenia otrzymane przed Datą Rozpoczęcia lub po Dacie Zakończenia nie biorą udziału w Konkursie.

2.   Obowiązuje limit jednego zgłoszenia na osobę.

3.   Poprzez wzięcie udziału w Konkursie uczestnicy akceptują niniejszy regulamin. Dane Uczestników będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane dla celów administrowania i oceny Zadań Konkursowych. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na udział we wszelkich działaniach reklamowych związanych z Konkursem lub z niego wynikających, w tym – w razie konieczności – na publikację imienia i nazwiska oraz kraju zamieszkania.

4.   Udział w Konkursie jest otwarty dla wszystkich osób w wieku co najmniej 18 lat. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy firmy DAF Trucks N.V i spółek jej Grupy kapitałowej, ich przedstawiciele oraz rodziny, pracownicy dealerów DAF i wszelkie inne osoby związane zawodowo z firmą DAF.

5.   Zwycięskie prace zostaną wytypowane nie później niż w 17. tygodniu 2020 r. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w 17. tygodniu. Aby odebrać Nagrodę, po otrzymaniu zawiadomienia o wygranej, Zwycięzcy muszą wysłać przez Facebooka bezpośrednią wiadomość do DAF Trucks Polska Sp. z o.o., podając swoje imię i nazwisko. Jeśli w ciągu 24 godzin od zawiadomienia Zwycięzca nie odpowie, wysyłając wiadomość do DAF Trucks Polska Sp. z o.o, Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej oceny Zadań Konkursowych i wytypowania kolejnego Zwycięzcy, a przyznana Nagroda ulega przepadkowi. Organizator zastrzega sobie prawo do powtarzania tej procedury aż do czasu skutecznego wyboru nagrodzonego. 

6.   Zwycięzcy zostaną wybrani według wyłącznego uznania Jury, a wynik nie będzie przedmiotem żadnej korespondencji. Głównym kryterium oceny Zadań Konkursowych, a tym samym typowania Zwycięzców Konkursu, będzie kreatywność Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikowalności Uczestników.

7.   Uczestnicy, którzy nie wygrali nagrody, nie będą zawiadamiani, ale mają prawo wystąpić o informację o zwycięzcach pod adresem daf.social.media@daftrucks.com.

8.   Organizator może zażądać wszelkich informacji, które uzna za racjonalnie niezbędne w celu weryfikacji kwalifikowalności Zgłoszenia, a przekazanie Nagrody może być wstrzymane do czasu i pod warunkiem uzyskania przez Organizatora zadowalających informacji.

9.   Zgłoszenia niezgodne z niniejszym regulaminem są nieważne. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, unieważnienia lub zmiany Konkursu lub przeglądu i aktualizacji niniejszego regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedniego zawiadomienia, a kontynuując uczestnictwo w Konkursie po dowolnej zmianie regulaminu uczestnicy zgadzają się na wszelkie jego zmiany. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń niepełnych lub obraźliwych bądź niezgodnych z niniejszym regulaminem, a Konkurs może być ponownie otwarty według uznania Organizatora.

10.  W przypadku nadużycia lub błędu mającego wpływ na właściwy przebieg Konkursu, w tym przyznania większej niż dostępna liczby nagród, Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Konkursu, zmiany niniejszego regulaminu, ogłoszenia nieważności zawiadomienia o Zwycięzcach lub zmiany przydziału Nagród.

11.  Jeśli z jakiegokolwiek powodu oprogramowanie do komputerowego zgłoszenia udziału nie będzie działać jak należy, w tym, w przypadku zainfekowania wirusem komputerowym, błędu komputerowego, ingerencji, nieupoważnionej interwencji, oszustwa, awarii technicznej lub innej przyczyny będącej poza kontrolą Organizatora, która zakłóci lub wpłynie na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub właściwy przebieg Konkursu, wówczas Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Konkursu. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne sprzętu lub oprogramowania komputerowego, prowadzące do utraty zgłoszenia.

12.  Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani żadne inne alternatywne nagrody. Nagroda nie jest zbywalna ani przeznaczona do odsprzedaży.

13.  Aby wziąć udział w Konkursie, nie jest konieczne dokonywanie jakichkolwiek zakupów.

14.  Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zgłoszeń do udziału w Konkursie, jeśli ma powód, by sądzić, że zgłaszający lub osoba trzecia zapłaciły za zgłoszenie lub korzystały z innych zachęt.

15.  Organizator może kontaktować się z uczestnikami pocztą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Komunikacja taka może mieć na celu udzielenie informacji o produktach i usługach, które mogą być przydatne dla uczestników, albo zebranie opinii uczestnika w drodze badania rynkowego.

16.  Konkurs nie jest w żadnej sposób sponsorowany, zatwierdzany ani administrowany przez Facebook, ani też w żaden sposób z nim powiązany. Informacje udzielane przez uczestników zostaną wykorzystane przez DAF Trucks Polska Sp. z o.o oraz DAF Trucks N.V. dla celów określonych w niniejszym regulaminie. Poprzez zgłoszenie do Konkursu, uczestnik: a) zgadza się na całkowite zwolnienie Facebooka z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestnika na potrzeby niniejszego Konkursu; oraz b) przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzany ani administrowany przez Facebook, ani z nim powiązany.

17.  Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z innego powodu niewykonalne, zostanie wykreślone z regulaminu, zaś pozostałe postanowienia pozostaną w pełni ważne i skuteczne.

18.  Niniejszy Konkurs podlega Prawu polskiemu, zgodnie z którym powinno być interpretowane oraz ważne we wszelkich aspektach, z wyłączeniem norm kolizyjnych, a wyłączną jurysdykcję we wszelkich sprawach wynikających z Konkursu lub z nim związanych mają sądy Rzeczypospolitej Polskiej.