Informacje prawne

Zawartość witryny internetowej jest chroniona prawem autorskim przez © DAF Trucks N.V. Eindhoven (lub jej spółek zależnych bądź licencjobiorców). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Modele pojazdów, rysunki, zdjęcia, obrazy, teksty, sekwencje wideo z dźwiękiem lub bez oraz inne dokumenty przedstawione na stronie internetowej są przedmiotem ochrony prawnej własności przemysłowej i intelektualnej i jako takie są własnością firmy DAF Trucks N.V. Niektóre elementy witryny internetowej zawierają jednak obrazy chronione prawem autorskim ich dostarczycieli. Pozycje omawiane w tym rozdziale mogą być kopiowane do użytku prywatnego.

Ogólnie rzecz biorąc, prezentacja i treść niniejszej strony stanowią własność intelektualną firmy DAF Trucks N.V i jako takie są w pełni chronione prawem. Zawartość tej strony nie może być kopiowana i wykorzystywana w części ani w całości bez pisemnej zgody firmy DAF Trucks N.V.

Znajdujące się w tej witrynie informacje zawierające m.in. tekst, obrazy i dźwięki nie mogą być reprodukowane, przekazywane, przesyłane i przechowywane bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy DAF Trucks N.V., z wyjątkiem czysto prywatnego wykorzystania, lub jeśli zostało to określone inaczej. Modyfikacje zawartości witryny internetowej są ściśle zabronione.

Znaki handlowe

O ile nie zostało to inaczej określone, przedstawione w witrynie internetowej hasła reklamowe, znaki, symbole i logo firmowe, takie jak przedstawione poniżej, są przedmiotem ochrony znaków handlowych przez firmę DAF Trucks N.V. i PACCAR Inc (lub ich spółki zależne). Wykorzystanie, reprodukcja lub modyfikacja tych elementów bez wcześniejszej pisemnej zgody strony uprawnionej będzie naruszeniem odnośnych praw autorskich.

LOGO DAF Trucks NV Logo PACCAR Inc.

Nie stosuje się czasowego ograniczenia odpowiedzialności

Informacje przedstawione w tej witrynie internetowej są dostarczane w postaci „takiej, jakie są”. Firma DAF Trucks N.V. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek innej strony za pośrednie, bezpośrednie, specjalne lub inne szkody poniesione w związku z używaniem tej witryny, lub dowolnej innej witryny połączonej hiperłączem w zakresie m.in. utraty możliwych zysków, przerwania działalności biznesowej, utraty oprogramowania lub danych zawartych w systemie obsługi informacji, nawet w przypadku wyraźnego poinformowania nas o możliwości wystąpienia takich szkód.

DAF Trucks N.V. nie stosuje czasowego ograniczenia odpowiedzialności w stosunku do żadnej z witryn internetowych, do których dostęp jest możliwy za pośrednictwem tej witryny. Witryny takie są udostępnione wyłącznie dla wygody, co nie oznacza, że firma DAF Trucks N.V. poleca je lub przejmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub wykorzystanie takiej witryny internetowej. Należy podkreślić, że obowiązkiem użytkownika jest zachowanie odpowiednich środków ostrożności i upewnienie się, że wybrana witryna jest wolna od wirusów, robaków, koni trojańskich i innego szkodliwego oprogramowania.

DAF Trucks N.V. dołożyła wszelkich możliwych starań, aby zapewnić, że materiał przedstawiony w witrynie internetowej był zgodny ze stanem faktycznym w momencie tworzenia tej strony oraz jej ostatniej modyfikacji. Niemniej jednak firma DAF Trucks N.V. nie daje żadnej gwarancji i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność przedstawionego materiału, żaden użytkownik nie powinien też polegać na przedstawionym materiale. Zalecane jest potwierdzenie danych w odpowiednim dziale firmy DAF Trucks N.V. lub u lokalnego dealera.

DAF Trucks N.V. rezerwuje sobie prawo do dowolnego zmieniania treści tej witryny internetowej według własnego uznania, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym.

Informacje publikowane w witrynie internetowej mogą zawierać odniesienia do produktów lub usług DAF, które nie są oferowane lub dostępne na danym rynku. Nie można zagwarantować dokładności takich informacji, szczególnie, że mogą one zostać zmienione, a szczegółowe wymogi techniczne i dostępność takich referencji nie oznacza, że firma DAF Trucks N.V. zamierza zaoferować takie produkty i usługi na danym rynku. Aby uzyskać kompletne informacje na temat dostępnych produktów, usług itp. należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

Komentarze, pytania i sugestie

Należy wziąć pod uwagę, że wszelkie informacje, niezamówione sugestie, pomysły i inne materiały nie będą traktowane jak materiały poufne i prawnie zastrzeżone. Wysłanie dowolnych materiałów lub informacji jest równoznaczne z upoważnieniem firmy DAF Trucks N.V. do nieograniczonego i nieodwołanego używania, reprodukcji, wyświetlania, wykorzystywania, modyfikacji i dystrybucji tych materiałów i informacji; oznacza też wyrażenie zgody na wykorzystanie przez firmę DAF Trucks N.V. dowolnych pomysłów, koncepcji, know-how lub technologii bez względu na cel, w jakim zostały one przesłane.

Specjalistyczne oprogramowanie dostępne na stronie internetowej

Prawa autorskie i pokrewne do każdego oprogramowania dostępnego do pobrania z tej witryny internetowej („Oprogramowanie”) posiada firma DAF Trucks N.V. (lub dowolna z jej spółek zależnych) lub jej dostawcy.

Korzystanie z tego oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, o ile taka występuje, która jest dołączona lub zawarta w oprogramowaniu („Umowa licencyjna”). O ile Umowa licencyjna nie precyzuje inaczej, oprogramowanie jest dostępne do pobrania wyłącznie do wykorzystania przez użytkowników końcowych. Kopiowanie lub redystrybucja oprogramowania niezgodne z Umową licencyjną może skutkować karami w postępowaniu cywilnym i karnym.

Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, kopiowanie lub reprodukcja oprogramowania na inny serwer lub do innej lokalizacji w celu jego powielania lub rozpowszechniania są ściśle zabronione.

Gwarancja oprogramowania, o ile występuje, jest ograniczona tylko do warunków Umowy licencyjnej, z wyjątkiem zastrzeżenia, że firma DAF Trucks N.V. wypowiada niniejszym wszelkie gwarancje i warunki związane z oprogramowaniem, łącznie z domniemanymi gwarancjami i warunkami handlowymi, przydatnością do określonego celu, tytułem i nienaruszaniem praw.

 
Uwagi prawne dotyczące pobierania