PACCAR Financial Polska Sp. z o.o. Polityka Prywatności

Drodzy Klienci,

PACCAR Financial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa), NIP: 5342397871, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000312570 (dalej „PACCAR Financial”), w związku z dostarczaniem określonych produktów finansowych związanych z leasingiem i najmem samochodów ciężarowych, może przetwarzać dane, które dotyczą Państwa jako naszych klientów lub, w zależności od przypadku, które dotyczą innych podmiotów.

Celem niniejszego dokumentu jest, zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EC (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), aby poinformować Państwa o tym, jak PACCAR Financial przetwarza dane osobowe w związku ze swoją działalnością.

Poniższe informacje dotyczą przetwarzania danych osobowych klientów, obecnych, potencjalnych lub byłych, którzy są osobami fizycznymi. W związku z dostarczaniem produktów finansowych, PACCAR Financial przetwarza również dane innych osób, jeżeli przetwarzanie dotyczy relacji między PACCAR Financial a klientem. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie będą, w pewnym zakresie, dotyczyć również przedstawicieli i pracowników klientów oraz innych stron, których to dotyczy. Wszystkie wcześniej wymienione strony są dalej łącznie nazwane „klientami”.

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   

  1.1. Przetwarzając dane osobowe naszych klientów, przestrzegamy najwyższych standardów ochrony danych oraz następujących zasad:

  1. Przetwarzamy dane klientów w sposób prawidłowy, zgodny z prawem i przejrzysty;
  2. Gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie w dokładnie określonych i prawnie uzasadnionych celach; nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. Zakres przetwarzanych danych jest uzasadniony, odpowiedni i ograniczony do realizacji określonych celów;
  4. Podjęliśmy wszelkie uzasadnione środki, aby przetwarzać jedynie właściwe i aktualne dane osobowe oraz aby zapewnić Państwa, że wszelkie niewłaściwe dane zostają niezwłocznie usunięte lub poprawione, zgodnie z przepisami, które jesteśmy zobowiązani przestrzegać;
  5. Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne dla celów, w których te dane są przetwarzane i tak długo, jak jest to określone przez obowiązujące przepisy, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać;
  6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w taki sposób, który pozwala nam zapewnić odpowiednią ochronę danych, w tym poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych przeciwdziałających niedozwolonemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych oraz przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych.

    

 2. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

   

  2.1. Administrator danych osobowych

  2.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest PACCAR Financial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa), NIP: 5342397871, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000312570.

  2.3. Jako administrator, wyznaczamy cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w sposób wskazany w niniejszym dokumencie. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub prośby dotyczące przetwarzania danych naszych klientów, mogą Państwo skontaktować się z PAACAR Financial pod adresem: ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, lub poprzez email PFP.Info@paccar.com. Mogą Państwo również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) Guido Febus, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności: dataprotectionofficer@daftrucks.com.

    

 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZTWARZANIA DANYCH

   

  • 3.1. PACCAR Financial przetwarza dane osobowe swoich klientów w następujących celach:
   1. Aby zawierać i realizować umowy w związku z dostarczaniem odpowiednich produktów finansowych; dotyczy to finansowania nowych lub używanych samochodów ciężarowych, sprzedaży używanych samochodów ciężarowych, finansowania naczep, a także obejmuje zawieranie umów ubezpieczenia oraz udostępnianie odpowiednich danych osobowych osobom trzecim (brokerom, agentom lub firmom ubezpieczeniowym), jeśli klient zażąda takiej usługi. W takim przypadku podanie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy.
   2. Do wypełniania obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub innych przepisów, które mają zastosowanie do udzielania pożyczek lub innych produktów finansowych, a także w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
   3. Aby chronić uzasadnione interesy firmy PACCAR Financial, głównie w celu ochrony jej własności. PACCAR Financial może przetwarzać dane osobowe bez zgody klienta, jeśli uzasadnione interesy PACCAR Financial są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności klienta. Są to następujące uzasadnione interesy:
    1. ocena perspektyw płatności, zdolności kredytowej i historii płatności klienta;
    2. windykacja należności;
    3. ład korporacyjny i wewnętrzne cele administracyjne spółki, wewnętrzna analiza, ocena i sprawozdawczość;
    4. udostępnianie w ramach grupy PACCAR Financial na potrzeby sprawozdawczości grupowej (wewnętrzne cele administracyjne tej grupy) i oceny klientów (w celu oceny perspektyw płatności, zdolności kredytowej i zapisów płatności w ramach grupy);
    5. oferowanie produktów i usług. Jeśli klient jest obecnym klientem PACCAR Financial, PACCAR Financial może, w ograniczonym zakresie, kontaktować się z klientem bez jego zgody na oferowanie produktów firmy i/lub usług związanych z produktami lub usługami, które klient już posiada. To samo może dotyczyć produktów i/lub usług innych firm z grupy PACCAR Financial, jeśli klient może tego zgodnie z prawem oczekiwać. Takie kontaktowanie się może odbywać się różnymi sposobami, zwykle pocztą lub pocztą elektroniczną, a klient może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.
   4. Aby wysyłać materiały marketingowe dotyczące produktów i/lub usług oferowanych przez strony trzecie, które zdaniem firmy PACCAR Financial mogą być interesujące dla klienta, lub dotyczące produktów i/lub usług PACCAR Financial, które nie są związane z produktami i/lub usługami, które klient już posiada. W takim przypadku dane osobowe są przetwarzane i przekazywane za zgodą klienta, którą klient może w każdej chwili odwołać.

     

 4. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   

  4.1. W związku z zakresem przetwarzania danych osobowych, pragniemy Państwa zapewnić, że PACCAR Financial przetwarza dane osobowe klientów i innych podmiotów jedynie w zakresie niezbędnym do wypełnienia deklarowanych celów przetwarzania. W szczególności przetwarzane są następujące dane osobowe:

  1. Dane kontaktowe i identyfikacyjne klienta (np. imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres dostawy lub inny adres kontaktowy, siedziba, numer identyfikacyjny, numer telefonu, faks, e-mail lub inne dane kontaktowe);
  2. Dane niezbędne do realizacji umowy lub dostarczenia produktów finansowych (przedmiot umowy lub przedmiot dostarczonego produktu, dane dotyczące samochodu ciężarowego, dane dotyczące realizacji umowy i dostarczeniu produktu, numer rachunku bankowego, kwoty czynszu najmu, historia płatności i inne podobne dane);
  3. Informacje o kliencie i zdolność kredytowa (zapisy historii i zobowiązań płatniczych klienta, informacje z rejestrów informacji o klientach, sprawozdania finansowe klienta i inne powiązane dane);
  4. Inne dane osobowe klienta podane w umowie oraz w trakcie wykonywania umowy lub dostarczania produktu.

  4.2. Ponadto, dane osobowe innych osób (np. członków rodziny, pracowników klienta lub beneficjentów rzeczywistych) mogą być również przetwarzane w niezbędnym zakresie, w szczególności w związku z oceną zdolności kredytowej klienta. Konkretny zakres przetwarzanych danych osobowych w danym przypadku zależy głównie od charakteru produktu lub usługi żądanej przez klienta.

   

 5. OKRES PRZETWARZANIA

   

  5.1. W przypadkach, w których zgoda osoby (której dane dotyczą) na przetwarzanie nie jest wymagana, PACCAR Financial przetwarza dane osobowe klientów i innych stron przez okres obowiązywania umowy, przez okres określony przez obowiązujące przepisy lub tak długo, jak będzie to uzasadnione interesami PACCAR Financial, dla których dane osobowe są przetwarzane. Termin ten zwykle nie przekracza 10 lat (po wygaśnięciu umowy, jeśli tego dotyczy).

  5.2. Dane osobowe, za zgodą osoby, której te dane dotyczą, są przetwarzane przez PACCAR Financial przez czas trwania umowy pomiędzy PACCAR Financial a klientem oraz przez kolejne pięć (5) lat po wygaśnięciu takiej umowy, chyba że klient wcześniej odwoła swoją zgodę.

   

 6. METODY PRZETWARZANIA

   

  6.1. Dane osobowe przetwarzane w związku z dostarczaniem produktów finansowych są przetwarzane ręcznie i automatycznie przez pracowników, akcjonariuszy lub doradców PACCAR Financial, którzy współpracują z PACCAR Financial i którzy są zobowiązani do zachowania poufności, w tym, w stosownych przypadkach, z wykorzystaniem wsparcia i systemów udostępnionych przez osoby trzecie na podstawie umowy i zgodnie z wymogami określonymi przez obowiązujące prawo.

  6.2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

  6.3. Dane osobową są głównie przetwarzane na terenie Polski, ale w celu raportowania grupowego mogą być przekazywane również do innych krajów Unii Europejskiej, w których działa grupa PACCAR lub do Stanów Zjednoczonych (patrz pkt. 7.4).

   

 7. STRONY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIONE

   

  7.1. Dane osobowe przetwarzane w związku ze dostarczaniem produktów finansowych mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli takie ujawnienie jest wymagane ze względu na charakter dostarczanego produktu; dotyczy to również przekazywania danych osobowych kancelariom prawnym, doradcom podatkowym, biegłym rewidentom lub innym doradcom zewnętrznym lub windykatorom.

  7.2. W innych przypadkach, i jeśli tak przewiduje prawo, PACCAR Financial może ujawniać dane osobowe klientów organom publicznym (takim jak sądy, organy ścigania, organy podatkowe itp.).

  7.3. Państwa dane osobowe mogą, w pewnych okolicznościach, być również przetwarzane przez osoby trzecie będące podwykonawcami lub współpracujące strony trzecie (np. dostawców rozwiązań IT). Dostęp takich stron do Państwa danych osobowych oraz ich przetwarzanie będzie zawsze odbywać się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w pełnej zgodności z Rozporządzeniem i innymi przepisami.

  7.4. W ograniczonym zakresie PACCAR Financial może również udostępniać (i przekazywać) dane osobowe klientów innym spółkom z Grupy PACCAR Financial („Grupa”) w celu raportowania grupowego i oceny klientów w ramach Grupy. Zapewniamy, że wszystkie spółki Grupy przestrzegają zasad i polityk prywatności porównywalnych z PACCAR Financial. Dlatego, w przypadku takiego przekazania, dane osobowe klientów są przekazywane innym członkom Grupy na podstawie umowy o przekazaniu danych, zawartej między PACCAR Financial a odpowiednim członkiem Grupy, która spełnia wszystkie wymogi prawne. W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów trzecich (poza Unią Europejską), umowa przekazania danych zawiera wszelkie postanowienia i spełnia wszystkie warunki (w szczególności w zakresie ochrony i zabezpieczenia danych osobowych) określone w Decyzji Komisji Europejskiej nr 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniającej decyzję 2001/497/WE w zakresie wprowadzenia alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do krajów trzecich. Na dzień sporządzenia niniejszej polityki prywatności termin „Grupa” oznacza członków PACCAR Financial Group zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej oraz PACCAR Inc. z siedzibą w Bellevue w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych.

   

 8. OCHRONA ORAZ PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

   

  8.1. W związku z przetwarzaniem danych przez PACCAR Financial, Rozporządzenie przyznaje Państwu (bez ograniczeń) poniżej wymienione prawa. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie prawa związane z ochroną i przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą być sprawowane wyłącznie w zakresie i trybie wynikającym z przepisów prawa.

  1. Prawo do dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia od PACCAR Financial, że pewne dotyczące Państwa dane osobowe są lub nie są przetwarzane, a jeśli są przetwarzane, mają Państwo prawo dostępu do takich danych i innych określonych informacji. W takim przypadku firma PACCAR Financial przekaże Państwu również kopię Państwa danych osobowych, chyba, że narusza to prawa innych osób.
  2. Prawo do sprostowania. Mają Państwo prawo zażądać od PACCAR Financial poprawienia dotyczących Państwa błędnych danych osobowych bez zbędnej zwłoki. W odniesieniu do celów przetwarzania, przysługuje Państwu prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
  3. Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo zażądać od PACCAR Financial usunięcia wszelkich dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki; PACCAR Financial jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli zaistnieje którykolwiek z powodów określonych w Rozporządzeniu, a PACCAR Financial nie jest uprawniony do zatrzymania Państwa danych osobowych z żadnego innego powodu.
  4. Prawo do ograniczonego przetwarzania. Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych przez PACCAR Financial, zwłaszcza jeśli zaprzeczają Państwo prawidłowości danych, wznoszą sprzeciw wobec przetwarzania oraz w innych okolicznościach przewidzianych w Rozporządzeniu.
  5. Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do uzyskania Państwa danych osobowych, które zostały udostępnione Paccar, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania takich danych innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i jest automatyczne.

    

   

 9. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU I WYCOFANIA ZGODY

   

  9.1. Bez uszczerbku dla praw określonych w klauzuli 9, PACCAR Financial pragnie zwrócić uwagę na następujące prawa:

  1. Prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, nie muszą Państwo jej wyrażać; jeśli wyrażą Państwo zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Jeżeli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z osobą kontaktową, o której mowa w pkt. 2.3. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych w celach, które jej nie wymagają.
  2. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony uzasadnionych interesów PACCAR Financial lub stron trzecich, mają Państwo prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. W takim przypadku PACCAR Financial musi, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia, wystarczająco uzasadnić podstawy takiego przetwarzania lub zakończyć przetwarzanie.

    

   

 10. PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI

   

  10.1. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez PACCAR Financial stanowi naruszenie prawa, a w szczególności Rozporządzenia, mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), strona internetowa: www.uodo.gov.pl, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

   

 11. INFORMACJE O KONIECZNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

   

  11.1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia Państwu oferty produktowej lub zawarcia umowy.

   

 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  12.1. Niniejsza polityka jest ważna i obowiązuje od 24-08-2021 aktualny tekst jest dostępny na stronie www.paccarfinancial.pl