KOMUNIKAT FIRMY DAF DOTYCZĄCY PRZEPISÓW REACH

 

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) to europejskie rozporządzenie, którego celem jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania chemikaliów. W celu zapewnienia zgodności z tym rozporządzeniem oraz identyfikacji możliwości uniknięcia lub zastąpienia chemikaliów, DAF — wraz ze swoimi dostawcami — prowadzi szczegółową listę substancji podlegających rozporządzeniu REACH. Dzięki temu również klienci i użytkownicy mogą użytkować podzespoły i poddawać je recyklingowi w sposób jak najstaranniejszy i najbezpieczniejszy.

Bezpieczne użytkowanie produktów DAF zawierających chemikalia opisano w dostarczanych podręcznikach użytkownika oraz w podręcznikach warsztatowych dostępnych w naszych punktach dealerskich. Normalne użytkowanie naszych produktów nie wymaga podejmowania żadnych specjalnych ani dodatkowych środków.

Substancje oznaczone jako SVHC (Substances of Very High Concern, czyli substancje wzbudzające szczególnie duże obawy), które mogą występować w produktach DAF, są wymienione w poniższym pliku do pobrania. DAF nieustannie aktualizuje informacje dotyczące substancji SVHC w oparciu o najnowsze informacje od naszych dostawców.